Regulamin odwiedzin Szpitala w Szczecinku sp. z o.o.

REGULAMIN ODWIEDZIN SZPITALA

 

  1. Odwiedziny pacjentów mogą odbywać się codziennie. Zaleca się odwiedziny w godzinach ustalonych przez ordynatorów poszczególnych  oddziałów. Informacje o godzinach odwiedzin umieszczone są na tablicach  informacyjnych w  oddziałach.
  2. Odwiedziny w szpitalu odbywają się za zgodą pacjenta. W przypadku braku zgody pacjenta na odwiedziny informację w tym zakresie pacjent powinien zgłosić pielęgniarce oddziałowej lub ordynatorowi oddziału.
  3. Osoba odwiedzająca pacjenta obowiązana jest zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz stosować   się  do  wszystkich  poleceń i wskazówek  personelu medycznego w Szpitalu.
  4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. zagrożeń epidemiologicznych) Prezes Zarządu  lub ordynator oddziału może  wprowadzić  zakaz  odwiedzin.
  5. W salach  intensywnego nadzoru i salach pooperacyjnych: 

       a/  odwiedziny odbywają się za zgodą ordynatora oddziału  lub lekarza dyżurnego,

       b/  pacjenta mogą odwiedzać jednorazowo maksymalnie  dwie osoby, które ściśle muszą stosować się do    

            bieżących  zaleceń lekarza lub pielęgniarki.

  1. Z uwagi na poszanowanie prywatności i intymności wszystkich pacjentów, przebywających w salach wieloosobowych zaleca się by pacjenta odwiedzały jednocześnie najwyżej dwie osoby. Odwiedziny  mogą odbywać się również w wyznaczonych miejscach w  każdym oddziale.  Dla pacjentek oddziału  ginekologiczno-położniczego oraz  pacjentów oddziału  chorób wewnętrznych, chirurgii urazowo- ortopedycznej w trakcie odwiedzin  dostępna jest część wypoczynkowa na  korytarzu.
  2. Zasady odwiedzin w oddziale intensywnej terapii  oraz w oddziale pediatrycznym      

      określają regulaminy wewnętrzne tych oddziałów.

  1. Dzieci  do 13 roku życia mogą odwiedzać pacjentów tylko,  jeżeli są pod opieką osoby dorosłej.
  2. Pracownicy Szpitala mają prawo odmówić wejścia osób odwiedzających na teren Szpitala poza zalecanymi       

      godzinami odwiedzin w oddziałach, jeżeli dezorganizowałoby to pracę oddziału.

10. Szpital dopuszcza sprawowanie dodatkowej całodobowej opieki pielęgnacyjnej przez członka rodziny  lub     

      inną wskazaną osobę,  w zakresie ustalonym przez lekarza i pielęgniarkę chyba, że jest to niemożliwe ze     

      względów epidemiologicznych.

  1. Sposób sprawowania dodatkowej opieki całodobowej przez rodziców lub opiekunów nad dzieckiem        

       leczonym w oddziale pediatrycznym określa odrębny regulamin tego oddziału.

12. Osoby odwiedzające pacjentów lub sprawujące nad nimi dodatkową opiekę zobowiązane    

       są do:

      - zachowania ciszy i spokoju podczas pobytu w szpitalu,

      - poszanowania mienia szpitala,

      - odnoszenia się z szacunkiem do innych chorych i personelu szpitala,

      - zachowania czystości i porządku.

13. Na terenie całego szpitala obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

14. Pacjentów nie mogą odwiedzać osoby:

      - w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub znajdujących się pod działaniem     

         środków odurzających,

      - dotknięte chorobą zakaźną oraz infekcjami wirusowymi.

15. Osoba odwiedzająca, upoważniona przez pacjenta, ma prawo uzyskać informacje

      dotyczące stanu zdrowia pacjenta. Informacji udzielają ordynatorzy, lekarze prowadzący   

      lub lekarze dyżurni w godzinach ustalonych przez  ordynatora oddziału podanych do    

      ogólnej wiadomości na tablicy informacyjnej.

16. W przypadku naruszenia zasad odwiedzin przez osobę odwiedzającą chorego w Szpitalu,

      zakłócenia  spokoju  i porządku szpitalnego bądź samodzielnej ingerencji w proces leczniczy lub terapeutyczny, którym objęty jest chory, lekarz leczący chorego bądź lekarz dyżurny ma prawo wyprosić go ze  Szpitala.

 

Szczecinek 03.04.2018r.

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

oddział intensywnej terapii

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

PODODZIAŁ NEONATOLOGICZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO -POŁOżNICZY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

zobacz wykaz telefonów

Wykaz numerów telefonów w
Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

dowiedz się więcej
Wykaz telefonów Szpital w Szczecinku