Regulamin odwiedzin Szpitala w Szczecinku sp. z o.o.

 1. Odwiedziny pacjentów mogą odbywać się codziennie w godzinach ustalonych przez ordynatorów poszczególnych oddziałów. Informacje o godzinach odwiedzin umieszczone są na tablicach informacyjnych w oddziałach.

 2. Osoba odwiedzająca pacjenta obowiązana jest zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz zastosować się do wszystkich poleceń i wskazówek personelu medycznego Szpitala.

 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. epidemiologicznych) Prezes Zarządu lub ordynator oddziału może wprowadzić zakaz odwiedzin.

 4. W salach intensywnego nadzoru i salach pooperacyjnych:

  1. odwiedziny odbywają się za zgodą ordynatora oddziału lub lekarza dyżurnego,
  2. pacjenta mogą odwiedzać jednorazowo maksymalnie dwie osoby, które ściśle muszą stosować się do bieżących zaleceń lekarza lub pielęgniarki.

 5. Z uwagi na poszanowanie prywatności wszystkich pacjentów, przebywających w salach wieloosobowych odwiedziny mogą odbywać się w wyznaczonych miejscach w każdym oddziale. Dla pacjentek oddziału ginekologiczno-położniczego oraz pacjentów oddziału chorób wewnętrznych, chirurgii urazowo- ortopedycznej w trakcie odwiedzin dostępna jest część wypoczynkowa na korytarzu.

 6. Zasady odwiedzin w oddziale intensywnej terapii określa regulamin wewnętrzny tego oddziału.

 7. Ze względu na warunki przebywania w szpitalu innych pacjentów i zachowanie prawa do intymności, jednego pacjenta mogą odwiedzać równocześnie najwyżej dwie osoby.

 8. Dzieci mogą odwiedzać chorych tylko jeżeli są pod opieką osoby dorosłej.

 9. Pracownicy Szpitala mają prawo odmówić wpuszczenia osób postronnych na teren Szpitala poza wyznaczonymi godzinami odwiedzin w oddziałach.

 10. Szpital dopuszcza sprawowanie dodatkowej całodobowej opieki pielęgnacyjnej przez członka rodziny lub inną wskazaną osobę, w zakresie ustalonym przez lekarza i pielęgniarkę, chyba, że jest to niemożliwe ze względów epidemiologicznych.

 11. Sposób sprawowania dodatkowej opieki całodobowej dla rodziców lub opiekunów sprawujących opiekę nad dzieckiem leczonym w oddziale pediatrycznym określa odrębny regulamin.

 12. Osoby odwiedzające pacjentów lub sprawujące nad nimi dodatkową opiekę zobowiązane są do:

  • zachowania ciszy i spokoju podczas pobytu w szpitalu,

  • poszanowania mienia szpitala,

  • odnoszenia się z szacunkiem do innych chorych i personelu szpitala,

  • zachowania czystości i porządku.

 13. Na terenie całego szpitala obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 14. Pacjentów nie mogą odwiedzać osoby:
  • w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub znajdujących się pod działaniem środków odurzających,

  • dotknięte chorobą zakaźną oraz infekcjami wirusowymi.

 15. Osoba odwiedzająca, upoważniona przez pacjenta, ma prawo uzyskać informacje dotyczące stanu zdrowia pacjenta. Informacji udzielają ordynatorzy, lekarze prowadzący lub lekarze dyżurni w godzinach ustalonych przez ordynatora oddziału podanych do ogólnej wiadomości na tablicy informacyjne.

 16. W przypadku naruszenia zasad odwiedzin przez osobę odwiedzającą chorego w Szpitalu, zakłócenia spokoju i porządku szpitalnego bądź samodzielnej ingerencji w proces leczniczy lub terapeutyczny, którym objęty jest chory, lekarz leczący chorego bądź lekarz dyżurny ma prawo wyprosić go ze Szpitala.

AKTUALNOŚCI
17 - 07 - 2018

Zmiana miejsca rejestracji pacjentów do Pracowni Endoskopii

Zmiana miejsca rejestracji pacjentów do Pracowni Endoskopii

dowiedz się więcej

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU

Zapoznaj się z aktualnymi ofertami pracy w Szpitalu w Szczecinku Sp. z o.o. i dołącz do naszego zespołu.

dowiedz się więcej

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

oddział intensywnej terapii

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

PODODZIAŁ NEONATOLOGICZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

PODODZIAŁ UROLOGICZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO -POŁOżNICZY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

zobacz wykaz telefonów

Wykaz numerów telefonów w
Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

dowiedz się więcej
Wykaz telefonów Szpital w Szczecinku