Udostępnianie dokumentacji medycznej w Szpitalu w Szczecinku Sp. z o.o.

Dokumentacja medyczna jest własnością Szpitala w Szczecinku Sp. z o.o.

Na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

Dokumentacja medyczna udostępniana jest:

 1. pacjentowi lub jego przedstawicieli ustawowemu,
 2. osobie upoważnionej przez pacjenta,
 3. uprawnionym organom i podmiotom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2a i 2b ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm.).

Dokumentacja medyczna w Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. udostępniana jest w następujący sposób:

 1. do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń opieki zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
 2. poprzez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
 3. poprzez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
 4. na informatycznym nośniku danych.

Zdjęcia rentgenowskie wykonywane na kliszy, przechowywane przez Szpital w Szczecinku Sp. z o.o., udostępniane są za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.


Dokumentacja medyczna jest udostępniana na podstawie wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej - pobierz wniosek.

 Wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej można składać w następujący sposób:

 • złożyć osobiście do Działu Statystyki Medycznej budynek A5 (pierwsze piętro, pok. nr 9),

lub

 • przesłać listownie na adres:

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 38

78-400 Szczecinek

Za wydawanie dokumentacji medycznej odpowiedzialny jest Dział Statystyki Medycznej nr tel. 94 37 26 716.

Wydanie dokumentacji medycznej następuje za potwierdzeniem tożsamości wnioskodawcy dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem.

W przypadku, gdy o udostępnienie dokumentacji medycznej wnioskuje osoba upoważniona, należy okazać się pisemnym upoważnieniem, podpisanym przez pacjenta lub powołać się na wcześniej udzielone upoważnienie przez pacjenta, które znajduje się już w jego dokumentacji medycznej.

W przypadku przesłania wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej pocztą wnioskodawca zobowiązany jest pokryć koszty przesyłki dokumentacji medycznej (dokumentację wysyłamy przesyłką pobraniową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).

Za udostępnienie dokumentacji medycznej pobiera się opłatę według obowiązującego w Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. cennika zgodnego z art 28 ust4. Ustawy z dnia 6 listopada o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta:
- jedna strona wyciągu lub odpisu  10,66 zł
- jedna strona kopii  0,37 zł
- udostępnienie dokumentacji na nośniku elektronicznym  2,13 zł
- koszt wysyłki dokumentacji wysłanej poczta listem poleconym ekonomicznym 1-100 kartek  10,00 zł
- koszt wysyłki dokumentacji wysłanej poczta listem poleconym ekonomicznym 101-200 kartek  20,00 zł

Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

 1. pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu pierwszy raz w żądanym zakresie, przez sporządzenie jego wyciągu, odpisu, kopii, wydruku lub na informatycznym nośniku danych;
 2. w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;
 3. w sprawach świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Dokumentacja wydawana jest nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

Dokumentacja medyczna jest przechowywana jest przez okres 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w art. 29 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta:

1)    dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,

2)    dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,

3)    zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,

4)    skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie -  przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,

5)    dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.

Po upływie okresów wymienionych powyżej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta.

W przypadku dokumentacji medycznej będącą materiałem archiwalnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1086), stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 5 ust. 2 i 2b tej ustawy.

 

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

oddział intensywnej terapii

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

PODODZIAŁ NEONATOLOGICZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO -POŁOżNICZY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

zobacz wykaz telefonów

Wykaz numerów telefonów w
Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

dowiedz się więcej
Wykaz telefonów Szpital w Szczecinku