Udostępnianie dokumentacji medycznej w Szpitalu w Szczecinku Sp. z o.o.

Na podstawie Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielanych mu świadczeń zdrowotnych.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

1)    do wglądu w siedzibie Szpitala w Szczecinku Sp. z o.o.,

2)    przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku,

3)    przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych,

4)    na informatycznym nośniku danych.

Szpital nie udostępnia dokumentacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Pacjent otrzyma kopię dokumentacji medycznej na swój pisemny wniosek. Dokumentację tę Szpital może udostępnić również przedstawicielowi ustawowemu pacjenta lub osobie przez pacjenta upoważnionej.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana na podstawie pisemnego wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej - pobierz wniosek.

Wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej można składać w następujących formach:

  • złożyć osobiście do Działu Statystyki Medycznej budynek A5 (pierwsze piętro, pok. nr 9),

lub

  • przesłać listownie na adres:

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 38

78-400 Szczecinek

Za wydawanie dokumentacji medycznej odpowiedzialny jest Dział Statystyki Medycznej nr tel. 94 37 26 716.

Wydanie dokumentacji następuje za potwierdzeniem tożsamości wnioskodawcy dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem.

W przypadku przesłania wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej pocztą wnioskodawca zobowiązany jest pokryć koszty przesyłki dokumentacji medycznej (dokumentację wysyłamy przesyłką pobraniową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).

Dokumentacja wydawana jest nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

Dokumentacja medyczna jest przechowywana jest przez okres 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w art. 29 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta:

1)    dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,

2)    dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,

3)    zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,

4)    skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie -  przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,

5)    dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej pobiera się opłatę według obowiązującego w Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. cennika.
- jedna strona wyciągu lub odpisu  9,16 zł
- jedna strona kopii  0,33 zł
- udostępnienie dokumentacji na nośniku elektronicznym  1,83 zł
- koszt wysyłki dokumentacji  7,00 zł
AKTUALNOŚCI
17 - 07 - 2018

Zmiana miejsca rejestracji pacjentów do Pracowni Endoskopii

Zmiana miejsca rejestracji pacjentów do Pracowni Endoskopii

dowiedz się więcej

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU

Zapoznaj się z aktualnymi ofertami pracy w Szpitalu w Szczecinku Sp. z o.o. i dołącz do naszego zespołu.

dowiedz się więcej

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

oddział intensywnej terapii

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

PODODZIAŁ NEONATOLOGICZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

PODODZIAŁ UROLOGICZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO -POŁOżNICZY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

zobacz wykaz telefonów

Wykaz numerów telefonów w
Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

dowiedz się więcej
Wykaz telefonów Szpital w Szczecinku