Szpital w Szczecinku sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi cięcia i demontażu instalacji centralnego ogrzewania.

Zakres prac do wykonania został określony w Załaczniku nr 4 udostępnianym po przesłaniu zapytania na adres przetargi@szpital.szczecinek.pl

Termin składnia ofert do dnia 01.07.2019 godz. 13:00, oferty należy złożyć w Sekretariacie Szpitala W Szczecinku sp. z o.o. ul. Kościuszki 38, 78 -400 Szczecinek.

Pełna treść ogłoszenia - do pobrania

Sprostowanie dotyczące terminu składania ofert - do pobrania

Zamawiający prostując omyłkę pisarską zamieszcza prawidłową treść pkt II Ogłoszenia postępowania ofertowego REG/07/2019

II. Opis przedmiotu zamówienia.

    Przedmiotem zamówienia jest usługa cięcia i demontażu instalacji centralnego ogrzewania wraz z urządzeniami szczegółowo opisanymi w załączniku nr 4 do niniejszego postępowania, Wykonawca w zakresie usługi zobowiązany jest w szczególności do:

  • Demontażu nieużytkowanej  instalacji w sposób  zapewniający swobodne korzystanie z lokali znajdujących w budynkach przyległych oraz swobodnego dostępu do parkingów znajdujących się w otoczeniu budynku,
  • Segregacji , opisania, załadunku i wywiezienia we własnym zakresie wytworzonego w procesie demontażu instalacji i urządzeń złomu w miejsce skupu wskazane przez Zamawiającego w obrębie do 20 km od miejsca wykonania usługi objętej przedmiotem zamówienia.
  • Pozostałe odpady powstałe podczas demontażu instalacji nie nadające się do odsprzedaży jako złom Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie.
  • Uprzątnięcia pomieszczeń po wykonaniu usługi w sposób umożliwiający korzystanie z powierzchni w sposób bezprogowy (w przypadku wystąpienia progów po demontażu urządzeń)
  • Orurowanie po instalacji gazowej wewnętrznej podlegającej demontażu należy, przed rozpoczęciem robót, bezwzględnie przedmuchać powietrzem bądź gazami obojętnymi nie tworzącymi mieszanek wybuchowych w celu usunięcia ewentualnych pozostałości po czynniku
  • Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji na własny koszt odpadów powstałych podczas demontażu nie będących złomem i niepodlegających wywozowi do wskazanego prze z Zamawiającego miejsca skupu.
  • Wykonawca zobowiązany będzie do codziennego sprzątania terenu zewnętrznego po wykonywanych pracach.

 Płatność za usługę po wykonaniu usługi zatwierdzonej przez Zamawiającego rozliczona zostanie w formie przelewu na wskazane przez Wykonawcę konto w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

 Wykonawcy przed złożeniem oferty mają prawo do dokonania wizji lokalnej.

Formularz ofertowy (zał. 1) - do pobrania

Wzór umowy (zał. 2) - do pobrania

Klauzula informacyjan (zał. 3) - do pobrania

Informacje dla  Wykonawców (zał. 4) - udostępniany po przesłaniu zapytania na adres przetargi@szpital.szczecinek.pl

KONKURSY I REKRUTACJA
17 - 03 - 2020

Spółka Szpital w Szczecinku zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń medycznych i opieki nad pacjentami na Oddziale Chorób Wewnętrznych

Spółka Szpital w Szczecinku zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń medycznych i opieki nad pacjentami na Oddziale Chorób Wewnętrznych

dowiedz się więcej

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU

Zapoznaj się z aktualnymi ofertami pracy w Szpitalu w Szczecinku Sp. z o.o. i dołącz do naszego zespołu.

dowiedz się więcej

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

oddział intensywnej terapii

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

PODODZIAŁ NEONATOLOGICZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO -POŁOżNICZY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

zobacz wykaz telefonów

Wykaz numerów telefonów w
Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

dowiedz się więcej
Wykaz telefonów Szpital w Szczecinku