Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, abyście wiedzieli kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą to ustalić. Jednocześnie, zgodnie z wymogiem wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej obowiązkiem informacyjnym.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 38

78-400 Szczecinek

NIP 673-185-70-08, REGON 320524190

Z Administratorem Danych można się skontaktować poprzez adres e-mail sekretariat@szpital.szczecinek.pl, telefonicznie pod numerem Informacji +48943743333 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 Administrator wyznaczył Pana Pawła Pęcherzewskiego na Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail iod@szpital.szczecinek.pl,  lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy:

  • informowanie Administratora Danych, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy ogólnego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
  • monitorowanie przestrzegania ogólnego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
  • udzielanie na żądanie zaleceń dla Administratora Danych co do oceny skutków dla ochrony danych (planowane operacje i cele przetwarzania, zabezpieczenia i mechanizmy mające minimalizować ryzyko) oraz monitorowanie jej wykonania w przypadku, gdy Administrator Danych przed rozpoczęciem przetwarzania zobowiązany jest do przeprowadzenia takiej oceny,
  • współpraca z organem nadzorczym - Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych - oraz pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem; konsultacje przy dokonywaniu oceny skutków dla ochrony danych oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji  we wszelkich innych sprawach,
  • pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy przepisów RODO.

 KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowny Pacjencie!

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informujemy, że:

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. ul. Kościuszki 38, 78-400 Szczecinek

NIP 673-185-70-08, REGON 320524190

tel.: 94 37-43-333, fax: 94 37-30-886, adres e-mail: sekretariat@szpital.szczecinek.pl

 2.    Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych Pani Urszula Szumerowicz; adres e-mail: iod@szpital.szczecinek.pl

 3.   Cele przetwarzania osobowych danych

Pani/Pana dane osobowe są zbierane w celu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej,  prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej.  

 4.   Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarzadzania systemami lub usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia (art. 9 ust. 2 lit. h RODO).

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze, w szczególności Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania; Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty; Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej oraz inne akty prawne w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

5.   Informacje o odbiorcach danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 1-12 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz podmioty przetwarzające (podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w zakresie: świadczenia usług przeglądów, napraw i serwisu aparatury medycznej i sprzętu medycznego, serwisu i utrzymania systemów informatycznych, konsultacji medycznych, zlecania badań i usług medycznych).

6.   Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w art. 29 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

7.   Uprawnienia z art. 15 – 21 RODO

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8.   Prawo do wniesienia skargi

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

9.   Obowiązek podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych uniemożliwi realizację celu związanego z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.

10.  Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

KLAUZULA INFORMACYJNA

MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informujemy, że:

1.    Administratorem systemu monitoringu jest

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. ul. Kościuszki 38, 78-400 Szczecinek

NIP 673-185-70-08, REGON 320524190

tel.: 94 37-43-333, fax: 94 37-30-886, adres e-mail: sekretariat@szpital.szczecinek.pl

 2.    Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych Pani Urszula Szumerowicz; adres e-mail: iod@szpital.szczecinek.pl

 3.    Cele przetwarzania osobowych danych

Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa na terenie monitorowanym, w tym zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów znajdujących się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia.

 4.    Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 5.    Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane są w okresie 30 dni.

 6.    Informacje o odbiorcach danych osobowych

Odbiorcami zapisów z monitoringu wizyjnego będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 7.    Uprawnienia z art. 15 – 21 RODO

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 8.    Prawo do wniesienia skargi

Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9.    Informacje o zautomatyzowanym podjmowaniu decyzji

Dane nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

KLAUZULA INFORMACYJNA

REJESTR KORESPONDENCJI WYCHODZĄCEJ I PRZYCHODZĄCEJ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informujemy, że:

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. ul. Kościuszki 38, 78-400 Szczecinek

NIP 673-185-70-08, REGON 320524190

tel.: 94 37-43-333, fax: 94 37-30-886, adres e-mail: sekretariat@szpital.szczecinek.pl

 2.  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych Pani Urszula Szumerowicz; adres e-mail: iod@szpital.szczecinek.pl

 3.   Cele przetwarzania osobowych danych

Pani/Pana dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla prowadzenie rejestru korespondencji wychodzącej i przychodzącej.

 4.   Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 5.  Informacje o odbiorcach danych osobowych

Obiorcami Pani/Pana danych osobowych wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Szpitalem w Szczecinku Sp. z o.o. przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

 6.   Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa.

 7.   Uprawnienia z art. 15 – 21 RODO

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8.   Prawo do wniesienia skargi

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

9.   Obowiązek podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

10.  Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w opraciu o profilowanie.

PRZEWODNIK RODO W SŁUŻBIE ZDROWIA

Pobierz

 

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU

Zapoznaj się z aktualnymi ofertami pracy w Szpitalu w Szczecinku Sp. z o.o. i dołącz do naszego zespołu.

dowiedz się więcej

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

oddział intensywnej terapii

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

PODODZIAŁ NEONATOLOGICZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO -POŁOżNICZY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

zobacz wykaz telefonów

Wykaz numerów telefonów w
Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

dowiedz się więcej
Wykaz telefonów Szpital w Szczecinku
UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES,

by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Facebook