Udostępnianie dokumentacji medycznej w Szpitalu w Szczecinku Sp. z o.o.

Dokumentacja medyczna jest własnością Szpitala w Szczecinku Sp. z o.o.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 849), pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Na podstawie art. 26 wyżej wskazanej ustawy Szpital udostępnia dokumentację medyczną:

a)      pacjentowi,

b)      przedstawicielowi ustawowemu pacjenta,

c)      osobie upoważnionej ( posiadającej upoważnienie w dokumentacji medycznej pacjenta lub pisemne upoważnienie),

d)     podmiotom i organom wymienionym w art. 26 ust. 3 pkt 1-12  oraz ust. 4 w/w ustawy.

W przypadku śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej. Osobą bliską jest małżonek, krewny do drugiego stopnia lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciel ustawowy, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub osoba wskazana przez pacjenta chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.

W przypadku sporu między osobami bliskimi o udostępnienie dokumentacji medycznej, zgodę na udostępnienie wyraża sąd, na wniosek osoby bliskiej lub osoby wykonującej zawód medyczny. Osoba wykonująca zawód medyczny może wystąpić z wnioskiem do sądu także w przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy osoba występująca o udostępnienie dokumentacji lub sprzeciwiająca się jej udostępnieniu jest osobą bliską.

 Dokumentacja medyczna udostępniania jest :

a) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie Szpitala z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;

b) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;

c) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych,

d) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,

d) na informatycznym nośniku danych;

e) zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy (RTG, MRI, TK, Mammografii) są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

 Sposób składania wniosków o udostępnienie dokumentacji medycznej:

a)      osobiście w punkcie przyjmującym wnioski i wydającym dokumentację znajdującym się w Kasie Szpitala, która mieści się na parterze budynku Poradni Specjalistycznych przy ul. Kościuszki 38 w godzinach od 7:30 do 14:30 (nr tel. 94 37 267 00),

b)      przesyłając wniosek na adres pocztowy : Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. ul. Kościuszki 38, 78-400 Szczecinek,

c)      przesyłając wniosek na adres e-mail: sekretariat@szpital.szczecinek.pl

(Wzór wniosku do pobrania)

Odbiór udostępnionej dokumentacji medycznej

  1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana bez zbędnej zwłoki, co oznacza, że udostępnienie odbędzie się w jak najkrótszym czasie uwzględniając czas do wykonania niezbędnych czynności do przygotowania dokumentacji. Należy mieć również na uwadze kolejność wpływania wniosków.
  2. Dokumentację odbiera się osobiście w Kasie Szpitala za okazaniem dokumentu tożsamości oraz złożeniem podpisu.
  3. W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną konieczne będzie okazanie pisemnego upoważnienia lub powołanie się na upoważnienie zawarte w dokumentacji medycznej oraz przedstawienie dokumentu tożsamości.
  4. Udostępnienie dokumentacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej jest możliwe gdy wnioskodawca poda we wniosku swój adres e-mail oraz złoży go osobiście albo adres e-mail został wskazany w dokumentacji medycznej pacjenta. Dokumentacja zostanie wówczas wysłana na wskazany we wniosku adres e-mail w postaci zaszyfrowanej wiadomości, do której kod zostanie wysłany na numer telefonu podany we wniosku.
  5.  Udostępnienie dokumentacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest również możliwe pod warunkiem wysłania tego wniosku jako dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub poprzez  Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Szpitala z wykorzystaniem Profilu zaufanego na ePUAP. Dokumentacja zostanie wówczas wysłana na wskazany we wniosku adres e-mail w postaci zaszyfrowanej wiadomości, do której kod zostanie wysłany na numer telefonu podany we wniosku.
  6. W przypadku zawnioskowania o przesłanie dokumentacji medycznej pocztą, wnioskodawca zobowiązany jest pokryć koszty przesyłki dokumentacji medycznej Dokumentację wysyłana przesyłką poleconą, do rąk własnych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz za pobraniem.

Opłata za dokumentację medyczną

Za udostępnienie dokumentacji medycznej pobiera się opłatę według obowiązującego w Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. cennika zgodnego z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.  o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta:

- jedna strona wyciągu lub odpisu - 16,29 zł

- jedna strona kopii - 0,57 zł

- udostępnienie dokumentacji na nośniku elektronicznym - 3,26 zł

- koszt wysyłki dokumentacji wysłanej poczta listem poleconym ekonomicznym 1-100 kartek - 15,00 zł

- koszt wysyłki dokumentacji wysłanej poczta listem poleconym ekonomicznym 101-200 kartek - 25,00 zł

 Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

- pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej pierwszy raz w żądanym zakresie, przez sporządzenie jego wyciągu, odpisu, kopii, wydruku lub na informatycznym nośniku danych;

- w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;

- w sprawach świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

 Okresy przechowywania dokumentacji

 Dokumentacja medyczna jest przechowywana jest przez okres 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w art. 29 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta:

1)    dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,

2)    dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,

3)    zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,

4)    skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a  przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie -  przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,

5)    dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU

Zapoznaj się z aktualnymi ofertami pracy w Szpitalu w Szczecinku Sp. z o.o. i dołącz do naszego zespołu.

dowiedz się więcej

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

oddział intensywnej terapii

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

PODODZIAŁ NEONATOLOGICZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO -POŁOżNICZY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

zobacz wykaz telefonów

Wykaz numerów telefonów w
Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

dowiedz się więcej
Wykaz telefonów Szpital w Szczecinku
UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES,

by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Facebook