Polityka antykorupcyjna

 

Zasady oraz tryb postępowania przypadku wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym

1. Definicja

1.1. Korupcja – działanie polegające na obiecywaniu, proponowaniu, wręczaniu, żądaniu, przyjmowaniu przez jakąkolwiek osobę bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek korzyści majątkowej, osobistej lub innej, dla niej samej lub jakiekolwiek innej osoby, a także przyjmowanie propozycji lub obietnicy takich korzyści w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonaniu jakiegokolwiek obowiązku,

1.2 Inne nadużycia gospodarcze -działania nie mające charakteru korupcji, jednak stojące w sprzeczności z zasadą uczciwiej konkurencji lub dobrych obyczajów kupieckich, stanowiące przestępstwa lub wykroczenia związane z obrotem gospodarczym lub działania potencjalnie korupcyjne np.  przywłaszczenie mienia spółki (materiałów, produktów, sprzętu), mienia dostawców, wykonawców lub innych osób, z którymi łączą pracownika relacje biznesowe, umyślne podawanie nieprawdziwych danych w sprawozdaniach finansowych, powodujące, że stają się one nie rzetelne i nie odpowiadające rzeczywiście istniejącemu stanowi faktycznemu i prawnego., umyślne wprowadzanie nieprawdziwych danych do dokumentów spółki, umyślne fałszowanie dokumentów spółki (min umowy, pisma, uchwały , decyzje, protokoły) lub wprowadzanie w nich innych zmianie nie zaakceptowanych przez podmioty do tego upoważnione na zasadzie przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych Szpitala

1.3 Konflikt interesów – sytuacje opisane art. 17 ust 2 ustawy z dnia 29 Stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych tj:

•  Sytuacja w której pracownik a w szczególności członek komisji przetargowej lub Prezes Zarządu ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego,

•  Sytuacja w której członkowie komisji przetargowej lub Prezes Zarządu pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;

•  Sytuacja w której członkowie komisji przetargowej lub Prezes Zarządu przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawali w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub byli członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;

Sytuacja w której członkowie komisji przetargowej lub Prezes Zarządu pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;

1.4 .Incydent o charakterze korupcyjnym lub stanowiącym inne nadużycia gospodarcze – zdarzenie, w związku z którym wystąpienie korupcji jest prawdopodobne.

2. Cel:  

Określenie sposobu postępowania w przypadkach podejrzenia wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym.

3Odpowiedzialność i uprawnienia:

3.1.   Prezes Zarządu

•      zatwierdza sposób postępowania z zaistniałym incydentem o charakterze korupcyjnym, oraz politykę w zakresie podnoszenia świadomości pracowników w zakresie korupcji i innych nadużyć gospodarczych.

3.2.   Sekretariat Zarządu

•      prowadzi i nadzoruje Rejestr zgłoszeń dotyczących podejrzenia wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym lub innych nadużyć gospodarczych

3.3   Pracownicy na stanowiskach kierowniczych, mają obowiązek identyfikować obszary ryzyk,w zakresie zadań za które odpowiadają oraz podległych im pracowników. Kierownicy muszą zwracać uwagę na wszelkie przejawy nieprawidłowości odnośnie procesów za które są odpowiedzialni oraz na wszelkie potencjalne nadużycia,

3.4.   Pracownicy, osoby współpracujące

•      zgłaszają podejrzenie wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym, inne nadużycia gospodarcze bądź możliwości wystąpienia konfliktu interesów, które mogą mieć wpływ na przebieg procesów lub realizacje zadań związanych z wykonywaniem obowiązków na stanowisku pracy. 

3.5.   Pacjenci, dostawcy,  oraz inne zainteresowane osoby lub podmioty 

•      mają prawo do zgłaszania podejrzeń dotyczących wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym, innych nadużyć gospodarczych bądź możliwości wystąpienia konfliktu interesów które może mieć wpływ na przebieg procesów lub realizacje zadań. 

4. Działania:

4.1.   Zgłoszenie incydentu o charakterze korupcyjnym innego nadużycia gospodarczego lub informacji o możliwym konflikcie interesów musi nastąpić niezwłocznie nie później niż po upływie 24 godzin od jego zidentyfikowania bądź powzięcia informacji o jego wystąpieniu.

4.2.   Wystąpienie incydentu o charakterze korupcyjnym, innego nadużycia gospodarczego lub informacji o możliwym konflikcie interesów zgłaszane jest w następuje w formie:

a)   elektronicznej na adres mailowy antykorupcja@szpital.szczecinek.pl

b)   przesyłki pocztowej, skierowanej na adres Szpital w Szczecinku sp. z o.o, ul. Kościuszki 38,78-400 Szczecinek

c)   przesyłki złożonej osobiście w sekretariacie Zarządu w siedzibie Szpitala.

Przesyłka ze zgłoszeniem wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym musi zawierać dopisek: „Zarząd - do rąk własnych”. Przesyłka ta nie podlega otwarciu w Sekretariacie Zarządu  i po zarejestrowaniu w dzienniku korespondencyjnym przekazywana jest bezpośrednio do Prezesa Zarządu. 

4.3.   W przypadku wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym lub innego nadużycia gospodarczego, bądź konfliktu interesów z udziałem Zarządu  Szpitala  zgłoszenia należy dokonać w formie przesyłki pocztowej skierowanej na adres Szpital w Szczecinku sp. z o.o lub przesyłki złożonej bezpośrednio w sekretariacie Zarządu, z dopiskiem „Przewodniczący Rady Nadzorczej - do rąk własnych”. Przesyłka ta nie podlega otwarciu w Sekretariacie i po zarejestrowaniu w dzienniku korespondencyjnym przekazywana jest Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

4.4.   Każda z form zgłoszenia wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym innego nadużycia gospodarczego lub informacji o możliwym konflikcie interesów,  powinna zawierać następujące dane : dane personalne osoby zgłaszającej, dane personalne osoby której zgłoszenie dotyczy, treść zgłoszenia z opisem, wskazanie komórki organizacyjnej lub stanowiska pracy.

4.5.   Pracownik nie ponosi konsekwencji służbowych, jeżeli zgłosił incydent o charakterze korupcyjnym, innego nadużycia gospodarczego lub informacji o możliwym konflikcie interesów o ile zawiera on informacje prawdziwe. Powyższe nie uchybia odpowiedzialności przewidzianej przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

4.6.   Szpital w Szczecinku sp. z o.o zapewnia poufność danych osoby przekazującej informacje o podejrzeniu lub wystąpieniu zdarzeń korupcyjnych,  innego nadużycia gospodarczego lub informacji o możliwym konflikcie interesów

4.7.   Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

4.8.    W przypadku, gdy zdarzenie zostaje zakwalifikowane jako incydent o charakterze korupcyjnym lub innego nadużycia gospodarczego będący przestępstwem ściąganym z urzędu, Prezes Zarządu niezwłocznie powiadamia organy ścigania, tj. Prokuraturę lub Policję (art. 304 § 2 k.p.k.). a w przypadku konfliktu interesów wyklucza daną osobę z postępowania.

4.9.    Dokumentacja związana ze zgłoszeniem incydentu o charakterze korupcyjnym jest przechowywana jest w Sekretariacie Zarządu.

4.10.    W przypadku wystąpienia sytuacji oczywiście korupcyjnej (np. jednoznaczne zachowanie klienta, dostawcy, pacjenta wskazujące na zamiar wręczenia korzyści majątkowej) pracownik powinien traktować tę sytuację jako fakt zaistnienia przestępstwa korupcyjnego i niezwłocznie poinformować bezpośredniego przełożonego, który niezwłocznie powiadamia o zdarzeniu Prezesa Zarządu oraz organy ścigania tj. Prokuraturę lub Policję (art. 304 § 2 k.p.k.) W przypadku braku możliwości natychmiastowego poinformowania bezpośredniego przełożonego pracownik ma obowiązek powiadomić organy ścigania osobiście.

 

 

 

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU

Zapoznaj się z aktualnymi ofertami pracy w Szpitalu w Szczecinku Sp. z o.o. i dołącz do naszego zespołu.

dowiedz się więcej

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

oddział intensywnej terapii

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

PODODZIAŁ NEONATOLOGICZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO -POŁOżNICZY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

zobacz wykaz telefonów

Wykaz numerów telefonów w
Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

dowiedz się więcej
Wykaz telefonów Szpital w Szczecinku
UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES,

by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Facebook